Privacyverklaring

Persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Norton Club Nederland is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op de website. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 20 november 2023.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij het gebruik van onze website is het mogelijk om vrijwillig gegevens van u bij ons achter te laten. Wij verzamelen en slaan deze gegevens op. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als op passieve wijze aan ons verstrekken. Bij actief verstrekte gegevens gaat het om gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt.

Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In dit privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden. Gegevens die niet langer
nodig zijn worden verwijderd. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Om misbruik en/of fraude te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren – Het voeren van de ledenadministratie
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van ons clubblad
Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Norton Club Nederland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden in ons CMS systeem bewaard tot de bewaartermijn is verstreken of verzocht wordt om verwijdering van desbetreffende persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en

klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking
van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waar wij – in een computerbestand over

beschikken – naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar het secretariaat van Norton Club Nederland*. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij willen u er tevens

op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met het secretariaat van Norton Club Nederland*.

Wijziging Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Contactgegevens

Vragen over onze privacyverklaring of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per email of per post richten aan het secretariaat van de Norton Club Nederland*.

Wij staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem onder registratienummer 40595426.

* Zie voor het actuele secretariaatsadres de laatste uitgave van het clubblad van Norton Club Nederland.

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

We sturen regelmatig nieuwsbrieven met actuele informatie en aankomende evenementen

Je bent succesvol ingeschreven